بازدید نخبگان و مستعدان برتر از کارخانه توس چینی و آرامگاه فردوسی در مشهد مقدس مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

جهت آشنایی هرچه بیشتر نخبگان و استعدادهای برتر با پتانسیل های تولیدی کشور در حوزه چینی و چگونگی تولید و فرآوری چینی در ایران، بازدیدی از کارخانه توس چینی مشهد بعمل آمد.

در این بازدید که 24 نفر از نخبگان و مستعدان برتر، دانشجویان ممتاز و برگزیدگان طرح دوست علمی حضور داشتند، پس از حضور در کارخانه ابتدا از خط مواد اولیه بازدیدی صورت پذیرفت و پس از آشنایی با مواد مادر تولید چینی از نحوه قالب بندی ها، طرح ها و چگونگی قرار گرفتن قالب ها در کوره بازدید انجام شد. در مرحله بعدی خط فرآوری توسط کارشناس مرتبط توضیح داده شد و در پایان از خط طراحی و نحوه چگونگی طرح دادن به چینی بازدید صورت پذیرفت. پس از خروج از کارخانه از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامی ادب فارسی توسط نخبگان و مستعدان برتر بازدید بعمل آمد. در این بازدید نخبگان و مستعدان برتر و برگزیدگان طرح دوست علمی استان در سال 1395 و 1396 حضور داشتند